Veiligheidsregio Twente

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpdiensten en gemeenten. Samen met onze partners werken we aan een veilig Twente. Wij zijn de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening en het voorbereiden op en bestrijden van rampen en crises. De VRT coördineert de aanpak van grote ongelukken, rampen en crises zoals grote branden, een ongeval met gevaarlijke stoffen of terrorisme.

De basis van Veiligheidsregio Twente wordt gevormd door de brandweer, gemeenten, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), politie en het Veiligheidsbureau. Samen met de kolommen Communicatie en Informatiemanagement vormen zij de crisisorganisatie.

De interne organisatie van Veiligheidsregio Twente bestaat uit Brandweer Twente, GHOR Twente en het Veiligheidsbureau, waarbij de brandweer veruit de grootste kolom is. Aan het hoofd van de veiligheidsregio staat het Algemeen Bestuur met daaronder het Dagelijks Bestuur, ondersteund door de Veiligheidsdirectie. Zie ook het organogram voor een grafische weergave hiervan.

image

Wettelijk kader In artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's staat dat Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio's. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die tot een veiligheidsregio behoren, hebben de verplichting om met een gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam met de aanduiding 'veiligheidsregio' in te stellen (artikel 9). De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die tot een veiligheidsregio behoren, dragen een aantal taken en bevoegdheden over aan het bestuur van die veiligheidsregio (artikel 10).

Wet veiligheidsregio's en de relatie met lokale gemeenteraden

Stabiele factor in tijden van verandering Stabiele factor in tijden van verandering, dat is de rode draad van onze koers voor de periode 2021-2024. We hebben een sterk netwerk in Twente. Samenwerking tussen alle verschillende partijen, ook over de grenzen van onze veiligheidsregio, is het uitgangspunt.

Mensen verwachten dat wij er voor ze zijn als onze hulp nodig is. Zij rekenen op ons. Met 700 brandweervrijwilligers, 400 medewerkers en 29 kazernes zijn wij er, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onze mensen worden doorlopend opgeleid en getraind. Met onze risicogerichte benadering focussen we op het voorkomen van incidenten. Met als kerntaken crisisbeheersing en rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg staan wij voor een veilig Twente.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Twente bestaat uit de burgemeesters van alle veertien Twentse gemeenten. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede is voorzitter. Sander Schelberg, burgemeester van Hengelo, is vicevoorzitter en vervangt de voorzitter als dat nodig is. Het Algemeen Bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar. Het Dagelijks Bestuur (DB) is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur neemt. Het DB bestaat uit de burgemeesters van Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Rijssen-Holten. Het DB vergadert, net als het AB, meerdere malen per jaar.

De Veiligheidsdirectie ondersteunt en adviseert het DB. Ieder lid van de Veiligheidsdirectie vormt de koppeling tussen de veiligheidsregio en de eigen organisatie of dienst. De Veiligheidsdirectie bestaat uit de secretaris van de veiligheidsregio, de Commandant brandweer, de Districtchef van politiedistrict Oost-Nederland, de Directeur Publieke Gezondheid en de Coördinerend gemeentesecretaris.

Waar richten we ons op?

  • In Twente zijn vrijwel alle risico’s aanwezig die in Nederland voorkomen. Er staan nadrukkelijk nieuwe risico’s en ontwikkelingen op de agenda, zoals de grotere kans op risicovol weer waaronder droogte, demografische veranderingen zoals vergrijzing, de gevolgen van de energietransitie en cybercrime.

  • In Twente zijn wij sterk in het in stand houden van ons krachtige netwerk. Mensen kennen elkaar goed en werken veel samen. Het is ook noodzaak om met elkaar het netwerk te onderhouden en zo nodig uit te breiden (ook landelijk en internationaal), want we hebben elkaar nodig.

  • In Twente vatten wij de definitie van crisis- en risicobeheersing ruim op. Een crisis is een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. De continuïteit van een veilige samenleving wordt verstoord. Het kan gaan om fysieke veiligheid, sociale veiligheid maar ook om zorg- en gezondheidsaspecten. De scheiding tussen sociale en fysieke veiligheid is echter niet altijd te maken. Mede daarom hebben wij ook een platformfunctie. We zijn gastheer voor het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ), Veiligheidsnetwerk Oost Nederland, Zorg en Veiligheidshuis Twente en het Kenniscentrum Mensenhandel Twente. Bij ieder thema bekijken we kritisch of, en zo ja, hoe we hierbij een rol kunnen spelen.
  • In Twente zit innoveren in de genen. Wij zijn innovatief door de samenwerking die we hebben met de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en het ROC van Twente, bedrijven, ondernemers en onze inwoners. We proberen de juiste condities te creëren om te innoveren, wanneer wij inschatten dat dit bijdraagt aan een veilig Twente. Een succesvol voorbeeld is de Twente Safety Campus (TSC), een plek waar partners op het gebied van veiligheid elkaar ontmoeten en samenwerken.

Lees meer over onze organisatie en de koers voor de periode 2021-2024 in ons beleidsplan

image
image
image
image