Voorkomen is beter dan genezen. Daarom houdt de veiligheidsregio zich actief bezig met risicobeheersing. Doel is om incidenten en crises te voorkomen en als het dan toch misgaat, schade te beperken voor mens, dier, milieu en economie. Ook het wegnemen of verminderen van structurele oorzaken van onveiligheid en gevaarlijke situaties is een belangrijk onderdeel van risicobeheersing.

Als veiligheidsregio adviseren en ondersteunen we gemeenten en inwoners op het gebied van risicobeheersing. Maar ook partnerorganisaties zoals politie, waterschappen, defensie, de GGD en de Omgevingsdienst Twente. Ons standpunt is dat alle incidenten waar we in de regio mee te maken kunnen krijgen, ook een plek hebben of kunnen krijgen binnen risicobeheersing. Demografische, economische, technologische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de veiligheid en dus ook op mogelijke risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, digitale ontwikkelingen en klimaatverandering.

Regionaal risicoprofiel De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het opstellen van een regionaal risicoprofiel. Dit is een inventarisatie en analyse van de grootste veiligheidsrisico’s in Twente. Het risicoprofiel is gebaseerd op de rampen en crises die zich hier en in aangrenzende gebieden kunnen voordoen. Het risicoprofiel vormt de basis van het beleidsplan van de veiligheidsregio. Op basis van het regionaal risicoprofiel worden afgewogen strategische beleidskeuzes gemaakt om de beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico’s.

Regionaal Risicoprofiel Twente (vrtwente.nl) Actuele thema’s Reguliere thema’s zijn bijvoorbeeld veiligheid bij risicovolle bedrijven, vervoer van gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, evenementveiligheid en nucleaire veiligheid. Daarnaast staan de komende periode onder andere de volgende thema’s hoog op de agenda:

  • De cyberweerbaarheid van Twente
  • Risico’s die de energietransitie met zich meebrengt
  • Gevolgen van risicovol weer door klimaatverandering
  • Impact van COVID-19

Medewerker in beeld

“Inwoners en bedrijven hebben veel invloed op de veiligheid in Twente. Veiligheid is immers iets van ons allemaal. Daarom steken we energie in het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van de Twentenaren. Bijvoorbeeld door risico’s inzichtelijk te maken, met elkaar in gesprek te gaan over deze risico’s en handelingsperspectief te bieden. Zo zorgen we samen voor een veilig Twente.”

Myrte Sival, coördinator risicobeheersing

image
image
image
image