Partners

Veiligheidsregio Twente (VRT) is een samenwerkingsverband van hulpdiensten en gemeenten. Samen met onze partners werken we aan een veilig Twente. Wij zijn de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening en het voorbereiden op en bestrijden van rampen en crises. De VRT coördineert de aanpak van grote ongelukken, rampen en crises zoals grote branden, een ongeval met gevaarlijke stoffen of terrorisme. De basis wordt gevormd door de brandweer, gemeenten, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), politie en het veiligheidsbureau.

 • Twentse gemeenten
 • Politie
 • Ambulance
 • Defensie
 • Waterschap
 • Rijkswaterstaat
 • Prorail
 • Vitens
 • Enexis
 • Coteq
 • Grensregio’s in Duitsland
 • Onderwijs
 • Aangrenzende (veiligheids)regio’s
 • GGD
 • Zorginstellingen
 • Rode Kruis
 • Acute Zorg Euregio
 • Bedrijven
 • Provincie
 • Landelijke partners (o.a. Ministerie)

Samen zetten wij ons in voor de veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers van Twente.

Openbaar Ministerie

Samen werken aan de aanpak van criminaliteit in Twente

“Het Openbaar Ministerie is al sinds jaren een vaste partner bij de aanpak van de criminaliteit in Twente. Het Openbaar Ministerie neemt deel aan het Districtelijke Veiligheidsoverleg, de driehoeken en het Platform IVZ. Daarnaast is het Openbaar Ministerie vertegenwoordigd in bestuurlijke en ambtelijke afstemmingsgremia inzake de aanpak van Ondermijning en heeft een rol binnen het Informatieplein Twente. Het Openbaar Ministerie heeft in de aanpak van de criminaliteit een zelfstandige rol en taak: de opsporing en vervolging van verdachten. Ten aanzien van criminaliteitsthema’s, maar ook in individuele casuïstiek, stemt het Openbaar Ministerie met ketenpartners af welke interventies mogelijk zijn en of de inzet van het strafrecht meerwaarde heeft. Het Openbaar Ministerie levert in die zin een bijdrage aan de integrale aanpak van de criminaliteit.”

Mark Imbos, senior adviseur

Karlijn Baalman, Districtschef Twente Politie Oost-Nederland

Politie Oost-Nederland

“Met zo’n zevenduizend medewerkers zetten we ons als Politie Oost-Nederland in voor een effectieve aanpak van onveiligheid in de samenleving en het creëren van een sterk veiligheidsgevoel en vertrouwen van de burger in de personen en instanties die verantwoordelijkheid dragen voor een veilige leefomgeving. De ambities en prioriteiten voor Oost-Nederland zijn bepaald in de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland en het meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland. Belangrijke prioriteiten zijn op dit moment onder andere de aanpak van ondermijning en cybercrime. Binnen Oost-Nederland geven we hier vanuit de vijf politiedistricten invulling aan. Twente is één van deze districten, bestaande uit 14 gemeenten, 5 basisteams en de districtsrecherche. Karlijn Baalman is de districtschef en vormt samen met haar vervanger Roeland Groen de districtsleiding van politie Twente. Vanuit de gebiedsgebonden politiezorg maken wij ons samen met de gemeenten, het Openbaar Ministerie, maar vooral ook met burgers, ondernemers en andere partners sterk voor een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is een belangrijke taak van de politie, die wij gebiedsgebonden, contextgedreven en probleemgericht invullen. De politie vervult daarnaast een belangrijke rol in het signaleren van problemen in de wijk en brengt daarover advies uit aan de (keten)partners. Wijkteams vormen daarin de bouwstenen van ieder basisteam.”

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

“Criminelen verdienen miljarden aan ondermijnende criminaliteit. Dit gaat gepaard met excessief geweld, intimidatie en omkoping. Jonge en kwetsbare mensen worden gerekruteerd en wijken raken in de ban van de criminaliteit. Zo ondermijnt deze gevaarlijke parallelle wereld onze samenleving en rechtsstaat. Ondermijning kunnen we alleen effectief aanpakken als we het samen doen. Met overheidsinstanties én private partijen kunnen we oprollen, afpakken en voorkomen. Via het RIEC kunnen onze partners criminele netwerken effectief in beeld brengen en oprollen. Ook brengen wij samen zwakke plekken in de samenleving in beeld zodat wij deze integraal kunnen aanpakken. In Twente werkt het RIEC samen met de gemeenten, veiligheidsregio, politie en OM, zodat we op basis van informatie van al deze partners criminelen kunnen aanpakken. Ook werken we samen aan de weerbaarheid van Twentse gemeenten, zodat het voor criminelen moeilijker is om voet aan de grond te krijgen. Kortom een aanpak gericht op preventie en repressie!” Lees meer over de aanpak van het RIEC in deze position paper (pdf)

Karen Ottens, accountmanager Twente

image
image
image
image